Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen BRANDYOU en de Opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.
Artikel 2: Bevestiging van de opdracht
2.1 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail of ander schriftelijk medium) te worden bevestigd.

2.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en BRANDYOU met instemming van de Opdrachtgever begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.

2.3 In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever of door BRANDYOU op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de wederpartij recht op 25 % van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van om desgevallend vergoeding voor de werkelijke schade te vorderen als deze hoger uitvalt dan het forfait.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 BRANDYOU kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever indien er sprake is van een zware fout of opzet in zijnen hoofde inclusief deze van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. In geval van meerdere betrokkenen, is BRANDYOU slechts aansprakelijk indien en voor zover haar aandeel in de aansprakelijkheid vaststaat.

3.2 Indien de aansprakelijkheid van BRANDYOU bewezen zou zijn, wordt deze beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, verhoging van de algemene onkosten, verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, immateriële schade en verlies aan cliënteel.

3.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van BRANDYOU beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht.

3.4 BRANDYOU is verder niet aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, aangestelden, klanten, leveranciers en/of genodigden van de Opdrachtgever. 2 / 4

Artikel 4: Middelenverbintenis

4.1 BRANDYOU is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

Artikel 5: Klachten
5.1 Elke klacht betreffende het product en/of de dienstprestaties moet schriftelijk, per aangetekende zending, worden toegezonden aan BRANDYOU binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van de dienstprestatie en/of de levering van het product.

5.2 Na deze termijn zal de prestatie en/of het aangeleverde product worden beschouwd als definitief aanvaard door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.

Artikel 6: Prijs
6.1 De prijs is deze zoals op de offerte vermeld en blijft 14 dagen geldig. De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW.
6.2 Voor de aanvang van de opdracht dient een voorschot van 30% van de totaalprijs te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient voorgelegd of overgemaakt te worden uiterlijk op de voorziene dag van levering.
6.3 Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering van de dienst en/of het product, dat voorwerp van de opdracht uitmaakt, overgegaan.

Artikel 7: Betalingsverplichting

7.1 De facturen van BRANDYOU zijn, met inachtneming van het voorschot, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzending.

7.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% evenals een schadebeding van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR.

Artikel 8: Geschillenbeslechting 8.1 Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de opdracht vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, behorende tot het gerechtelijke arrondissement en het kanton waard de maatschappelijke zetel van BRANDYOU zich bevindt. 8.2 Daarbij wordt (uitsluitend) toepassing gemaakt van het Belgische recht. 3 / 4

Artikel 9: Duur Contract 9.1 Dit contract treedt in werking op de datum van ondertekening en blijft van kracht tot de voltooiing van de diensten zoals gespecificeerd in dit contract, tenzij anders overeengekomen of voortijdig beëindigd volgens de bepalingen van dit contract.

Artikel 10: Overmacht en Beëindiging
10.1 Wanneer BRANDYOU ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ongeval, of andere omstandigheden buiten zijn controle niet in de mogelijkheid verkeert om de opdracht (desgevallend volgens de overeengekomen voorwaarden) uit te voeren, behoudt BRANDYOU zich het recht voor om de opdracht en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten (of andere verbintenissen) eenzijdig te beëindigen per aangetekend schrijven.

10.2 Alle omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst of het opstellen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren, alsook alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder of complexer zouden maken dan initieel werd voorzien, worden beschouwd als gevallen van overmacht. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de opdracht tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. 10.3 Partijen bevestigen dat artikel 5.74 B.W. haar werking ten volle behoudt en niet is uitgesloten.

Artikel 11: Privacy
11.1 BRANDYOU verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zij van de Opdrachtgever ontvangt met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is BRANDYOU.

11.2 De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan BRANDYOU bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan BRANDYOU heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van BRANDYOU en haar medewerkers zou ontvangen. De Opdrachtgever bevestigt dat hij/zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.